Przypisy bibliograficzne – metody

Metoda podawania pierwszego elementu i daty

W tekście pracy podaje się w nawiasach okrągłych nazwisko (pierwszy element opisu) i datę wydania dokumentu powoływanego. Jeżeli pierwszy element (np. nazwisko autora) pojawił się jako naturalna część tekstu, w nawiasach należy podać wyłącznie rok wydania. Numery stron dodaje się po roku wydania (nie jest to konieczne).

Jeżeli dwa lub więcej dokumentów powoływanych w tekście ma tego samego autora (pierwszy element opisu) i rok wydania, rozróżnia się je poprzez dodanie małych liter (a, b, c, itp.) po roku wydania. W wykazie przypisów bibliograficznych należy zamieścić rok uzupełniony załączoną w powołaniu literą.

Przypisy bibliograficzne, zamieszczone na końcu pracy, są uszeregowane w wykazie alfabetycznym według nazwisk autorów (pierwszych elementów) z rokiem wydania po nazwisku (pierwszym elemencie).

Przykłady

Metoda numerowania przypisów

Numery w tekście (zamieszczone w nawiasach okrągłych) odsyłają do zamieszczonych na końcu pracy (rozdziału) opisów bibliograficznych uszeregowanych w kolejności ich cytowania po raz pierwszy. Kolejne powołania tej samej pozycji otrzymują ten sam numer co pierwsze.

Przykłady

Metoda uwag bieżących

W tekście pracy, w indeksie górnym tutaj , umieszczane są numery, które odsyłają do przypisów, zamieszczonych w kolejności ich powoływania na tej samej stronie pod tekstem (przypisy mogą być oddzielone od tekstu krótką kreską poziomą; wielkość czcionki powinna być mniejsza o jeden lub dwa stopnie od tekstu podstawowego).

Powołania w tekście otrzymują najczęściej numery kolejne w obrębie całej pracy.

Metoda ta umożliwia rozszerzenie roli przypisu o inne funkcje niż tylko wskazanie źródła pochodzenia np. cytatu. Jest również metodą najczęściej stosowaną dla przypisów rzeczowych i słownikowych (objaśnień, które nie wymagają cytowania pracy innego autora).

Pojedyncza uwaga (przypis) może dotyczyć więcej niż jednego dokumentu (publikacji).

Nazwa autora podana w powołaniu nie musi być zapisana w formie zinwertowanej (imię/ inicjał imienia, nazwisko a nie nazwisko, imię/inicjał imienia)

Przykłady

Objaśnienia dodatkowe:

Zmiana rozmiaru
Kontrast