Regulamin

Rozdział I. Postanowienia wstępne i organizacja systemu

§ 1

System biblioteczny MWSE działa na podstawie:

1) Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z dn. 30.08.2005 r. nr 164 poz. 1365)
2) Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. z dn. 28.07.1997 r. nr 85 poz. 539 z późn. zm.)
3) Regulaminu organizacyjnego MWSE z dnia 30 września 2002 r. R/25/2002

§ 2

 1. W skład systemu bibliotecznego MWSE wchodzą:
  1) Biblioteka Główna – jako ogólnouczelniana jednostka organizacyjna
  2) biblioteki jednostek naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych Uczelni:
  a) Biblioteka Katedry Ekonomii i Studiów Europejskich
  b) Biblioteka Katedry Finansów i Rachunkowości
  c) Biblioteka Katedry Nieruchomości i Ubezpieczeń
  d) Biblioteka Katedry Zarządzania
  e) Biblioteka Samodzielnego Zakładu Metod Ilościowych
 2. Ilekroć w tekście niniejszego regulaminu pojawi się sformułowanie:
  1) materiały biblioteczne – należy pod tym pojęciem rozumieć ogół zgromadzonych w bibliotece dokumentów graficznych, dźwiękowych, wizualnych, audiowizualnych i elektronicznych,
  2) zbiory specjalne – należy pod tym pojęciem rozumieć zgromadzone w bibliotece dokumenty kartograficzne, dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne,
  3) wydawnictwa ciągłe – należy pod tym pojęciem rozumieć wydawnictwa o nie przewidzianym z góry zakończeniu, ukazujące się w określonych lub nieokreślonych odstępach czasu, częściami opatrzonymi wspólnym tytułem i zwykle oznaczonymi numerycznie i/lub chronologicznie (zeszyty, tomy, roczniki) – w szczególności gazety, czasopisma i zeszyty naukowe,
  4) książka – należy pod tym pojęciem rozumieć wydawnictwo zwarte, zawierające tekst utrwalony graficznie, obejmujące jedną jednostkę fizyczną mającą formę kodeksu (również poszczególne pozycje serii wydawniczych).

§ 3

Nadzór nad funkcjonowaniem systemu bibliotecznego sprawuje Prorektor.

§ 4

Organem doradczym Prorektora MWSE w sprawach dotyczących działalności systemu jest Rada Biblioteczna, której skład i kompetencje określa Zarządzenie Rektora Nr 014/5/98 z dnia 23 marca 1998 r.

Rozdział II. Zadania systemu bibliotecznego

§ 5

 1. Biblioteka Główna stanowiąca podstawę systemu bibliotecznego jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach naukowych dydaktycznych i usługowych.
 2. Do zadań Biblioteki Głównej należy w szczególności:
  1) współudział w organizowaniu warsztatu pracy naukowej i dydaktycznej pracowników i studentów MWSE przez gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i konserwowanie oraz udostępnianie zbiorów zgodnie z kierunkami badań naukowych oraz potrzebami dydaktycznymi,
  2) opracowanie i przygotowanie do udostępniania zbiorów bibliotek wchodzących w skład systemu oraz nadzór nad ich funkcjonowaniem,
  3) prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów w zakresie techniki korzystania ze zbiorów bibliotecznych i źródeł informacji,
  4) prowadzenie rejestracji i dokumentacji wykonanych w Uczelni prac naukowo-badawczych,
  5) prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej

§ 6

 1. Biblioteki systemu tworzą uczelnianą sieć bibliotek.
 2. Do zadań bibliotek systemu należy w szczególności:  1) organizowanie dla jednostki, przy której biblioteka istnieje warsztatu pracy naukowej i dydaktycznej przez zakup, przechowywanie i udostępnianie odpowiednich materiałów bibliotecznych,  2) współpraca z Biblioteką Główną w sprawie nabywania zbiorów oraz ich ewidencji, opracowania i udostępniania.

Rozdział III. Ogólne zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych

§ 7

Zbiory bibliotek systemu udostępniane są:

a) prezencyjnie, tzn. na miejscu, w czytelniach bibliotek,
b) drogą wypożyczeń indywidualnych w Wypożyczalni Biblioteki Głównej oraz bibliotekach wymienionych w §2 ust. 2),
c) drogą wypożyczeń międzybibliotecznych za pośrednictwem i w Czytelni Biblioteki Głównej.

§ 8

Korzystanie ze zbiorów bibliotek jest bezpłatne.

§ 9

Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów Biblioteki Głównej oraz bibliotek jednostek naukowo dydaktycznych i dydaktycznych zawierają rozdziały IV-IX niniejszego Regulaminu.

§ 10

 1. Czytelnik pragnący korzystać ze zbiorów bibliotecznych ma obowiązek zapoznać się ze szczegółowymi zasadami udostępniania zbiorów Biblioteki Głównej oraz bibliotek jednostek naukowo dydaktycznych i dydaktycznych.
 2. Regulamin systemu bibliotecznego w formie oprawionego wydruku komputerowego umieszczony jest na ladzie bibliotecznej w pomieszczeniach Wypożyczalni i Czytelni Biblioteki Głównej oraz – w częściach dotyczących korzystania z obydwu działów – również w formie ogłoszeń na tablicach ściennych w tych pomieszczeniach.
 3. Otrzymanie przez Czytelnika karty bibliotecznej / czytelnianej lub wpis do księgi odwiedzin Czytelni są równoznaczne z potwierdzeniem faktu zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania go.

Rozdział IV.  Zasady korzystania z Czytelni Biblioteki Głównej

§ 11

W Czytelni znajduje się wydzielony księgozbiór podręczników podstawowych, oraz wydawnictwa ciągłe i zbiory specjalne.

§ 12

 1. Książki oraz gazety i czasopisma bieżące, udostępniane są Czytelnikom w systemie swobodnego dostępu do półek.
 2. Czasopisma oprawne oraz zbiory specjalne udostępnia bibliotekarz dyżurny.

§ 13

Liczbę osób korzystających z Czytelni limituje liczba stanowisk czytelniczych.

§ 14

Prawo do korzystania z Czytelni Biblioteki mają:

1) pracownicy Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie,
2) studenci Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie,
3) słuchacze studiów podyplomowych Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie,
4) inne osoby – w granicach nie utrudniających dostępu do zbiorów Biblioteki osobom wymienionym w pkt. 1-3) na podstawie karty czytelnianej.

§ 14a

 1. Karta czytelniana wydawana jest w Czytelni na okres jednego roku.
 2. Aby otrzymać kartę czytelnianą należy przedłożyć:
  a) dowód osobisty lub
  b) legitymację studencką, ważną na dany rok akademicki
 3. Karta czytelniana jest ważna tylko z dokumentem na podstawie którego została wydana.
 4. Opłaty za wydanie karty czytelnianej określa załącznik do Regulaminu.

§ 15

Korzystanie z Czytelni odbywa się na miejscu po:

1) złożeniu u dyżurnego bibliotekarza karty bibliotecznej/czytelnianej lub legitymacji studenckiej (wyłącznie studenci MWSE); pracownicy MWSE korzystają z Czytelni przedkładając kartę biblioteczną lub dowód osobisty
2) wpisaniu do księgi odwiedzin wszystkich wykorzystywanych pozycji; wpis ten stanowi jednocześnie zobowiązanie Czytelnika do przestrzegania zasad korzystania z Czytelni.

§ 16

 1. Materiały biblioteczne zgromadzone w Czytelni mogą być w wyjątkowych przypadkach wypożyczone poza jej obręb, po uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza według zasady:
  1) w godzinach otwarcia Czytelni – książki oraz gazety i czasopisma bieżące (do 5 pozycji równocześnie) – na okres nie dłuższy niż 1 godzina
  2) w godzinach zamknięcia Czytelni – książki (do 4 pozycji) – wypożyczenia można dokonać nie wcześniej niż 15 minut przed planowanym zamknięciem, zwrot powinien nastąpić nie później niż 30 minut po otwarciu Czytelni kolejnego dnia pracy.
 2. Z usługi określonej w pkt 1. korzystać mogą wyłącznie Czytelnicy uprawnieni do korzystania z Wypożyczalni Biblioteki (zob. § 31), po okazaniu karty bibliotecznej i wypełnieniu rewersu wypożyczenia.
 3. Nie są wypożyczane poza obręb Czytelni: encyklopedie, słowniki, leksykony, informatory, zbiory wymiennokartkowe, zbiory specjalne i wydawnictwa ciągłe (z wyłączeniem czasopism obcojęzycznych).
 4. Czasopisma obcojęzyczne (do 4 pozycji równocześnie, z wyłączeniem najnowszego numeru) są wypożyczane osobom uprawnionym do korzystania z Wypożyczalni Biblioteki (zob. § 31), po okazaniu karty bibliotecznej i wypełnieniu rewersu wypożyczenia na okres nie dłuższy niż 1 tydzień.

§ 17

 1. Czytelnik korzystający z księgozbioru Czytelni może złożyć u dyżurującego bibliotekarza zamówienie na odbitki kserograficzne z materiałów bibliotecznych, w ilości nie naruszającej zapisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Odbiór odbitek możliwy jest kolejnego dnia otwarcia Czytelni po złożeniu zamówienia.
 2. Biblioteka nie przyjmuje zamówień na wykonanie odbitek z materiałów, które zdaniem dyżurującego bibliotekarza mogą ulec uszkodzeniu w trakcie kopiowania.

§ 18

 1. Zwrotu wykorzystanych materiałów bibliotecznych dokonuje się przez ich złożenie u dyżurującego bibliotekarza i potwierdzenie tego faktu adnotacją o zwrocie w księdze odwiedzin Czytelni.
 2. Niezwrócenie wypożyczonych poza obręb Czytelni książek i czasopism w przewidzianym § 16 terminie powoduje następujące konsekwencje:
  1) obciążenie Czytelnika karą pieniężną za zwłokę,
  2) upomnienie na piśmie,
  3) wezwanie do zwrotu z zagrożeniem sądowym,
  4) skierowanie sprawy do sądu.

§ 19

Czytelników korzystających z Czytelni obowiązuje:

1) pozostawienie w szatni okryć wierzchnich, teczek i toreb,
2) zgłoszenie się u dyżurującego bibliotekarza, złożenie mu dokumentu o którym mowa w § 15 pkt. 1) oraz wpisanie się do księgi odwiedzin,
3) zgłoszenie dyżurującemu bibliotekarzowi wnoszonych do Czytelni własnych książek i czasopism,
4) troskliwe obchodzenie się z udostępnionymi materiałami bibliotecznymi oraz zgłaszanie dyżurującemu bibliotekarzowi zauważonych braków i uszkodzeń, które bibliotekarz odnotowuje w rubryce 'Uwagi’ w księdze odwiedzin Czytelni,
5) wykorzystywanie wyposażenia Czytelni zgodnie z jego przeznaczeniem,
6) zachowanie bezwzględnej ciszy oraz zakaz pracy zespołowej,
7) zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków,
8) zakaz korzystania z urządzeń elektronicznych, a w szczególności telefonów komórkowych, discmanów, walkmanów itp.
9) zakaz wynoszenia udostępnionych na miejscu materiałów bibliotecznych bez zgody bibliotekarza,
10) stosowanie się do wskazówek dyżurującego bibliotekarza.

Rozdział V.  Wypożyczenia międzybiblioteczne

§ 20

Celem wypożyczeń międzybibliotecznych jest dostarczenie Czytelnikowi przez Bibliotekę materiałów, które nie są w jej posiadaniu jak również udostępnianie na zasadzie wzajemności zbiorów Biblioteki MWSE innym bibliotekom krajowym.

§ 21

Z wypożyczeń międzybibliotecznych mogą korzystać pracownicy i studenci Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, po złożeniu zamówienia w Czytelni Biblioteki.

§ 22

Przed złożeniem zamówienia Czytelnika obowiązuje sprawdzenie czy któraś z bibliotek tarnowskich nie dysponuje poszukiwaną pozycją i skorzystanie z niej w bibliotece, w której się ona znajduje.

§ 23

Zamówienia na materiały sprowadzane w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych należy składać na specjalnych formularzach dostępnych w Czytelni. Zamówienie powinno zawierać określone formularzem dane bibliograficzne.

§ 24

Czytelnik zobowiązany jest pokryć zryczałtowane koszty przesyłki poleconej (obowiązującej przy zwrocie zamówionych materiałów) oraz opakowania zabezpieczającego materiały przed uszkodzeniem. Wysokość opłaty określa załącznik do Regulaminu.

§ 25

Materiały biblioteczne sprowadzone drogą wypożyczeń międzybibliotecznych udostępnia się Czytelnikowi wyłącznie prezencyjnie na terenie Czytelni.

§ 26

Czytelnik obowiązany jest do stosowania się do postanowień regulaminu dla korzystających z Czytelni.

§ 27

Okres wypożyczenia określa biblioteka wypożyczająca.

§ 28

Wykonanie odbitek kserograficznych fragmentów materiałów sprowadzonych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych możliwe jest wyłącznie na zasadach określonych w § 17 Regulaminu.

§ 29

Czytelnik, który uszkodzi, zniszczy albo dopuści do uszkodzenia lub zniszczenia dzieła uzyskanego drogą wypożyczenia międzybibliotecznego ponosi wszystkie konsekwencje związane z koniecznością naprawienia szkody jakie określi biblioteka wypożyczająca.

Rozdział VI.  Zasady korzystania z Wypożyczalni Biblioteki Głównej

§ 30

 1. Wypożyczalnia udostępnia na zewnątrz zbiory biblioteczne z wyjątkiem wydzielonego księgozbioru Czytelni oraz zbiorów specjalnych.
 2. Udostępniane odbywa się w systemie swobodnego dostępu do półek.

§ 31

Prawo do korzystania z Wypożyczalni Biblioteki Głównej mają:

1) pracownicy Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie,
2) studenci Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie,
3) słuchacze studiów podyplomowych Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie.

§ 32

Prawo to nabywają uprawnione osoby z chwilą otrzymania karty bibliotecznej.

§ 33

Aby otrzymać kartę biblioteczną należy przedłożyć:

1) dowód osobisty – pracownicy MWSE oraz słuchacze studiów podyplomowych MWSE,
2) indeks z ważnym wpisem na bieżący rok akademicki – studenci (stacjonarni, niestacjonarni) oraz słuchacze studiów podyplomowych MWSE,
3) legitymację studencką – studenci (stacjonarni, niestacjonarni) MWSE

oraz wypełnić zobowiązanie do ścisłego przestrzegania zasad korzystania z Biblioteki MWSE.
Pracownicy MWSE wypełniają ponadto oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za wypożyczone materiały biblioteczne.

§ 34

 1. Karta biblioteczna jest ważna tylko w okresie zatrudnienia lub nauki w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej.
 2. Karta nie może być odstępowana innym osobom. Udostępnienie karty innej osobie powoduje konsekwencje określone w § 69 pkt 2-3 niniejszego Regulaminu.
 3. W uzasadnionych przypadkach osoba uprawniona do korzystania z karty może wystawić upoważnienie innej osobie na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy (formularz upoważnienie udostępnia Wypożyczalnia). Osoba upoważniona powinna legitymować się kartą biblioteczną upoważniającego oraz dodatkowym dokumentem stwierdzającym tożsamość (dowód osobisty, legitymacja studencka, prawo jazdy).

§ 35

Wypożyczenia dokonuje się przez jego rejestrację w komputerowym systemie obsługi biblioteki „Patron” , której dokonuje dyżurujący bibliotekarz, oraz wypełnienie przez Wypożyczającego rewersu bibliotecznego, oddzielnie dla każdej z wypożyczanych pozycji.

§ 36

 1. Obowiązują następujące terminy wypożyczenia książek:
  1) dla pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych – okres nie dłuższy niż 3 miesiące,
  2) dla pozostałych osób uprawnionych:
  a) okres nieprzekraczający 4 tygodni w z wyłączeniem księgozbioru podręcznego Wypożyczalni,
  c) co najwyżej 3 dni dla książek z księgozbioru podręcznego Wypożyczalni.
 2. O terminie zwrotu wypożyczanej książki Czytelnik jest informowany ustnie przez dyżurującego bibliotekarza, który dodatkowo odnotowuje ten termin na karcie zwrotu, zamieszczonej na końcu książki.

§ 37

W szczególnych przypadkach bibliotekarz może skrócić maksymalny okres wypożyczenia książki.

§ 38

W razie uzasadnionej potrzeby można uzyskać prolongatę terminu zwrotu pod warunkiem, że książka nie była rezerwowana przez innego Czytelnika, a łączny okres wypożyczenia nie przekroczył 3 miesięcy.

§ 39

 1. Czytelnik może wypożyczyć równocześnie nie więcej niż:
  1) 20 woluminów – w przypadku pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych,
  2) 5 woluminów – w przypadku pozostałych Czytelników.
 2. W przypadku studentów ostatniego roku, przygotowujących prace dyplomowe limit wypożyczeń może zostać zwiększony indywidualnie. Nie może on jednak przekroczyć 10 woluminów. Decyzję o zwiększeniu limitu wypożyczeń podejmuje bibliotekarz dyżurny.

§ 40

Czytelnikowi udostępnia się tylko jeden egzemplarz tego samego tytułu.

§ 41

Czytelnik powinien zgłosić bibliotekarzowi wszystkie zauważone uszkodzenia wypożyczanych książek. Notatka o drobnych uszkodzeniach powinna znaleźć się na odwrocie rewersu wypożyczenia.

§ 42

 1. Czytelnik może dokonać rezerwacji materiałów bibliotecznych wypożyczonych przez inną osobę.
 2. O kolejności wypożyczania rezerwowanych książek decyduje kolejność zgłoszonych rezerwacji.
 3. Rezerwowana pozycja powinna być odebrana w terminie do trzech dni roboczych, licząc od dnia jej zwrotu, w przeciwnym razie może zostać udostępniona innemu Czytelnikowi.

§ 43

Zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych należy dokonywać w wyznaczonym terminie.

§ 44

Wypożyczone w danym roku akademickim materiały biblioteczne powinny zostać zwrócone do dnia 30 września.

§ 45

Przy zwrocie materiałów bibliotecznych za pośrednictwem poczty obowiązuje przesyłka polecona lub wartościowa.

§ 46

Niedotrzymanie terminu zwrotu powoduje konsekwencje określone w § 18 ust. 2 pkt 1-4 niniejszego Regulaminu.

§ 47

Czytelników korzystających z Wypożyczalni obowiązuje:

1) okazanie karty bibliotecznej przy wypożyczeniu i zwrocie materiałów bibliotecznych,
2) niezwłoczne powiadamianie Biblioteki o fakcie zgubienia karty (w przypadku zgubienia karty Czytelnikowi zostanie wydany duplikat w terminie nieprzekraczającym 2 tygodni)
3) powiadamianie Biblioteki o każdej zmianie danych personalnych (zmiana nazwiska, adresu itp.),
4) czytelne wypełnienie rewersu bibliotecznego i własnoręczne podpisanie go,
5) poszanowanie materiałów bibliotecznych zabezpieczenie przed uszkodzeniami i zniszczeniem i ich terminowy zwrot,
6) stosowanie się do zaleceń dyżurującego bibliotekarza

Rozdział VII.  Zasady korzystania z komputerów w Bibliotece Głównej

§ 48

Stanowiska komputerowe w Czytelni i Wypożyczalni wykorzystywane są jako środek dostępu do komputerowych katalogów Biblioteki, bibliograficznych baz danych, oraz komputerowych nośników informacji znajdujących się w zbiorach specjalnych Biblioteki.

§ 49

Komputery w Bibliotece mogą być wykorzystywane również do pracy z:

1) Internetem (przeglądanie baz innych bibliotek, poszukiwanie materiałów do prac naukowych, dyplomowych, zaliczeniowych, przygotowanie się do zajęć),
2) edytorami tekstu (przepisywanie prac semestralnych, dyplomowych),
3) innymi programami dostępnymi w Czytelni w celu przygotowania się do zajęć dydaktycznych, wyłącznie jednak przez Czytelników do tego uprawnionych (zob. § 50 pkt. 2).

§ 50

Prawo do korzystania z komputerów w Bibliotece mają:

1) osoby uprawnione do korzystania z Czytelni (zob. § 14) – w zakresie wykorzystania komputerów zgodnie z § 48,
2) pracownicy i studenci MWSE oraz pracownicy i słuchacze studiów podyplomowych MWSE – w zakresach określonych w §§ 48 i 49.

§ 51

Prawo do korzystania z komputerów Czytelnik nabywa po:

1) złożeniu u dyżurnego bibliotekarza jednego z wymienionych niżej dokumentów:
a) karty bibliotecznej /czytelnianej
b) legitymacji studenckiej,
c) innego dokumentu tożsamości – w przypadku pracowników MWSE
2) wpisaniu się do księgi odwiedzin; wpis ten stanowi jednocześnie zobowiązanie Czytelnika do przestrzegania regulaminu korzystania z komputerów.

§ 52

Z jednego stanowiska komputerowego korzysta tylko jedna osoba.

§ 53

Czytelnik może skorzystać z własnej dyskietki, pod warunkiem jej sprawdzenia przez bibliotekarza dyżurującego programem antywirusowym.

§ 54

 1.  W przypadku dużego zainteresowania Czytelników korzystaniem z komputerów w Bibliotece osoby korzystające z innych niż „Patron” programów obowiązuje dwugodzinny czasowy limit pracy na stanowisku komputerowym.
 2. Dyżurujący bibliotekarz może poprosić osobę pracującą w innym niż biblioteczny programie o udostępnienie stanowiska Czytelnikowi, zainteresowanemu przeglądaniem baz własnych Biblioteki.

§ 55

 1. Czytelnik może dokonać rezerwacji stanowiska komputerowego wpisując ten fakt do zeszytu rezerwacji udostępnionego odpowiednio w Czytelni lub Wypożyczalni, nie wcześniej jednak niż na dwa dni przed planowanym terminem wykorzystania komputera.
 2. Ramy czasowe rezerwacji nie powinny przekraczać 2 godzin.
 3. Jeżeli osoba rezerwująca stanowisko komputerowe nie zgłosi się w ciągu 15 minut od planowanego rozpoczęcia pracy, traci prawo do korzystania z rezerwowanego stanowiska.
 4. Czytelnik zamierzający rozpocząć pracę z komputerem powinien sam sprawdzić w zeszycie rezerwacji czy stanowisko nie było wcześniej rezerwowane.

§ 56

Czytelnia oraz Wypożyczalnia posiadają sieciowe drukarki laserowe, przeznaczone do wydruku opisów i zestawień bibliograficznych.

§ 57

 1. Drukarki mogą być również, po uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza, wykorzystywane do sporządzania odpłatnych wydruków z internetu, systemu informacji prawnej Legalis i innych, dostępnych w czytelni programów.

§ 58

Czytelników korzystających z komputerów obowiązują zasady określone w § 19 pkt 1, 4, 6-10 oraz dodatkowo:

1) zgłoszenie się u dyżurującego bibliotekarza, złożenie mu dokumentu o którym mowa w § 51 oraz wpisanie się do księgi odwiedzin,
2) bezwzględny zakaz wgrywania jakichkolwiek programów,
3) bezwzględny zakaz prób dokonywania zmian w istniejących systemach.

Rozdział VIII.  Organizacja i udostępnianie zbiorów w bibliotekach jednostek naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych.  Dotyczy Bibliotek określonych w § 2 pkt 2

A. Organizacja
§ 59

Biblioteka jednostki naukowo-dydaktycznej lub dydaktycznej służy potrzebom pracowników danej jednostki.

§ 60

 1. Za Bibliotekę jednostki naukowo-dydaktycznej lub dydaktycznej odpowiedzialny jest Kierownik jednostki, a opiekę nad księgozbiorem sprawuje wyznaczony przez niego nauczyciel akademicki.
 2. Do obowiązków nauczyciela akademickiego sprawującego opiekę nad biblioteką należy:
  1) gromadzenie zamówień pracowników na zakup i przedkładanie ich kierownikowi jednostki,
  2) dokonywanie zakupów,
  3) przekazywanie zakupionych pozycji do opracowania Bibliotece Głównej,
  4) dbałość o odpowiednie zabezpieczenie zbiorów,
  5) udostępnianie zbiorów.

§ 61

Biblioteka pozyskuje swój księgozbiór na podstawie analizy potrzeb pracowników po pozytywnym zaopiniowaniu zamówienia przez kierownika jednostki i zgodzie rektora na zakup.

§ 62

Biblioteka we własnym zakresie dokonuje zakupów, a także rozliczeń finansowych z kwesturą.

§ 63

Zbiory Biblioteki są ewidencjonowane i opracowywane przez odpowiednie służby Biblioteki Głównej z zachowaniem jednolitego systemu informacyjnego.

B. Zasady udostępniania zbiorów
§ 64

Do korzystania z Biblioteki uprawnieni są pracownicy jednostki, przy której powstała.

§ 65

Udostępnianie księgozbioru odbywa się na miejscu lub drogą wypożyczeń indywidualnych po dokonaniu wpisu do zeszytu wypożyczeń.

Rozdział IX. Odpowiedzialność materialna i prawna Czytelnika za mienie biblioteki. Odpowiedzialność za naruszenie regulaminu

§ 66

 1. W razie zgubienia zniszczenia bądź uszkodzenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych Czytelnik zobowiązany jest do:
  1) odkupienia egzemplarza tej samej pozycji (tego samego lub nowszego wydania) lub
  2) pokrycia kosztów ich naprawy lub
  3) wykonania albo zapłacenia za wykonanie kserokopii wraz z kosztami oprawy dzieła, którego nabycie nie jest aktualnie możliwe albo
  4) dostarczenia innego dzieła (dzieł) znajdujących się w sprzedaży i poszukiwanych przez Bibliotekę
 2. W przypadku gdy zobowiązanie określone w § 66 ust. 1 pkt 1-4) nie jest możliwe do zrealizowania Czytelnik zobowiązany jest do uiszczenia kary umownej w wysokości pięciokrotnej wartości rzeczywistej zniszczonych materiałów ( wartość rzeczywistą określa Biblioteka na podstawie analizy cen antykwarycznych oraz aktualnych kosztów produkcji i naprawy materiałów bibliotecznych).
  Egzemplarz zniszczony pozostaje własnością Biblioteki.

§ 67

W razie uszkodzenia bądź zniszczenia wyposażenia Biblioteki Użytkownik ponosi w całości koszty jego naprawy bądź wymiany.

§ 68

 1. Naruszenie przez Czytelnika zasad postępowania określonych niniejszym Regulaminem, a w szczególności:
  1) niewłaściwe zachowanie się na terenie Biblioteki,
  2) trwałe uszkodzenie, zniszczenie lub przemieszczenie materiałów bibliotecznych i wyposażenia Biblioteki, o ile nie ma ono na celu przestępstwa lub wykroczenia,
  3) brak właściwej reakcji na wezwanie Biblioteki do zwrotu wypożyczonych materiałów, o ile nie stanowi ono przestępstwa lub wykroczenia, stanowi podstawę do wyciągnięcia wobec Czytelnika sankcji określonych w § 69
 2. W przypadku, jeśli istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia materiały w tej sprawie przekazywane są przez Bibliotekę Rektorowi, który podejmuje decyzję o dalszym biegu sprawy.

§ 69

Za postępowanie naruszające postanowienia regulaminu zastosowane być mogą – niezależnie od odpowiedzialności cywilnej lub karnej – także następujące środki:

1) polecenie natychmiastowego opuszczenia pomieszczeń Biblioteki przez Czytelnika,
2) zawieszenie w prawach Czytelnika na czas określony,
3) pozbawienie Czytelnika prawa do korzystania z systemu bibliotecznego,
4) powiadomienie Władz Uczelni o czynie niegodnym celem ewentualnego wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub – w przypadku pracowników – zastosowania środków dyscyplinarnych, określonych w regulaminie pracy.

§ 70

O zastosowaniu sankcji określonych w § 69 pkt. 1-4 decyduje kierownik Biblioteki (kierownik odpowiedniej jednostki), a w razie jego nieobecności bibliotekarz dyżurny (pracownik odpowiedzialny za bibliotekę).

§ 71

O ewentualnym zawiadomieniu organów prokuratury lub policji oraz o wytoczeniu powództwa cywilnego decyduje rektor.

Rozdział X.  Postanowienia końcowe

§ 72

 1. Zasady pobierania i wysokość opłat za:
  1) wydanie karty bibliotecznej/ karty czytelnianej lub jej duplikatu,
  2) zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych po upłynięciu wyznaczonego terminu,
  3) zgubienie, zniszczenie, uszkodzenie materiałów bibliotecznych,
  4) inne usługi biblioteczne  w części w jakiej nie reguluje tego niniejszy Regulamin, opracowuje w formie projektu prorektor odpowiedzialny z ramienia rektora za nadzór nad Biblioteką w porozumieniu z kierownikiem Biblioteki Głównej, a następnie przedstawia je rektorowi, który wprowadza je zarządzeniem jako zmiany do załącznika nr 1, stanowiącego integralną część Regulaminu.
 2. Załącznik nr 1 publikowany jest na tablicy informacyjnej Biblioteki Głównej.

§ 73

Wpłaty z tytułu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych po wyznaczonym terminie, zgubienia, zniszczenia, uszkodzenia wypożyczonych pozycji oraz wydawanie kart czytelnianych i duplikatów kart bibliotecznych przeznaczone są w całości na konserwację i uzupełnianie zbiorów bibliotecznych.

§ 74

 1. W Bibliotece Głównej znajduje się książka, w której Czytelnicy mogą wpisywać dezyderaty oraz zażalenia dotyczące funkcjonowania Biblioteki.
 2. Kierownik Biblioteki Głównej zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi pisemnej lub ustnej na każdy wpis opatrzony imieniem i nazwiskiem Czytelnika w przeciągu dwóch tygodni licząc od daty dokonania wpisu.
 3. W książce Czytelnicy mogą również zgłaszać życzenia dotyczące uzupełnienia księgozbioru o poszukiwane pozycje.

§ 75

Od decyzji kierownika Biblioteki Głównej Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania do prorektora Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, odpowiedzialnego z ramienia rektora za nadzór nad Biblioteką.

§ 76

Rozstrzyganie problemów nie uregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu należy do kompetencji prorektora, o którym mowa w § 75.

§ 77

Regulamin ogłaszany jest w sposób określony Zarządzeniem Rektora, a załącznik nr 1 ? jeśli uległ zmianie – w formie określonej § 72.

Załącznik nr 1 do Regulaminu systemu bibliotecznego Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie z dnia 19 grudnia 2005 r.

Wysokość opłat pobieranych za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych oraz usługi biblioteczne

 1. Ustala się następujące opłaty pobierane w przypadku zwrotu materiałów bibliotecznych, wypożyczonych z Biblioteki Głównej MWSE, po wyznaczonym terminie
  a) 0,30 zł za każdy dzień zwłoki w przypadku wypożyczenia książki w Wypożyczalni Bibliotecznej
  b) 10,00 zł za każdy dzień zwłoki w przypadku książki wypożyczonej z księgozbioru podręcznego Czytelni na czas jej zamknięcia dla Czytelników (opłata jest naliczana również za dzień w którym wyznaczony został termin zwrotu książki o ile nie zostanie ona zwrócona przed upłynięciem 2 godzin od otwarcia Czytelni),
  c) 2,00 zł za każdą godzinę spóźnienia w przypadku książki lub czasopisma wypożyczonego poza obręb Czytelni w godzinach jej otwarcia.
 2. W przypadku gdy kara za zwłokę wynosi więcej niż 50,00 złotych Bibliotekarz, na prośbę Czytelnika, zamiast kary pieniężnej może przyjąć książkę/książki o podobnej wartości księgarskiej lub antykwarycznej, taką jednak której pozyskaniem Biblioteka jest zainteresowana.
 3. Opłata za wydanie karty czytelnianej wynosi 50,00 złotych.
 4. Opłata za wydanie duplikatu karty bibliotecznej/czytelnianej wynosi 2,00 złote.
 5. Opłata za wydruk wynosi:
  a) 0,20 zł za stronę – wydruk jednostronny czarno-biały
  b) 0,35 zł za stronę – wydruk dwustronny czarno-biały
  c) 0,30 zł za stronę – wydruk jednostronny kolorowy – drukarka atramentowa
  d) 0,55 zł za kartkę – wydruk dwustronny kolorowy – drukarka atramentowa
  e) 0,90 zł za kartkę – wydruk jednostronny kolorowy – drukarka laserowa
  f) 1,80 zł za kartkę – wydruk dwustronny kolorowy – drukarka laserowa
 6. Opłata za wykonanie kserokopii wynosi:
  a) 0,50 zł za 1 stronę – dla czasopism oprawnych
  b) 0,30 zł za 1 stronę – dla książek.
 7. Zryczałtowana opłata za zwrot materiałów wypożyczonych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych wynosi 7,00 złotych za każdy wypożyczony wolumin.
 8. 1) Opłaty o których mowa w pkt 1-7 pobiera dyżurujący bibliotekarz, który zobowiązany jest do wydania Czytelnikowi dowodu wpłaty lub przedłożenia do podpisu protokołu przyjęcia do księgozbioru w przypadku przyjęcia książki.
  2) Szczegółowe zasady ewidencji opłat i ich rozliczeń oraz odpowiedzialności materialnej pracowników Biblioteki Głównej reguluje załącznik nr 2 Regulaminu systemu bibliotecznego Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie.
 9. Powyższe opłaty obowiązują od dnia 1 stycznia 2006 r.
Zmiana rozmiaru
Kontrast