Reprografia

Kserokopie

Składanie zamówień

Czytelnik, korzystający z księgozbioru Czytelni, może złożyć u bibliotekarza dyżurującego zamówienie na odbitki kserograficzne z materiałów bibliotecznych, w ilości nie naruszającej zapisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Czasopisma oprawne nie są udostępniane poza Czytelnię. Kopie artykułów z tych czasopism powinny być zamówione w Czytelni. Zamówienie składa się na przygotowanym w tym celu formularzu (dostępnym w Czytelni).

Odbiór kserokopii

Odbiór odbitek odbywa się następnego dnia otwarcia Czytelni po złożeniu zamówienia.  Odbitki zamówione w sobotę lub niedzielę odebrać można w poniedziałek.  Opłaty za wykonane odbitek dokonuje się w Czytelni.

Uwaga!  Bibliotekarz może odmówić przyjęcia zamówienia na wykonanie kserokopii materiałów bibliotecznych, jeżeli uzna, że materiały te (książki, czasopisma) mogą ulec uszkodzeniu w trakcie kopiowania.

Wydruki

W pomieszczeniach bibliotecznych (Wypożyczalni, Czytelni) dostępne są drukarki laserowe oraz drukarka kolorowa atramentowa, z których  mogą korzystać czytelnicy.  Drukarki te mogą być między innymi wykorzystywane do sporządzania wydruków z udostępnianych przez Bibliotekę pełnotekstowych baz danych (wydruk artykułów z czasopism) oraz zestawień bibliograficznych.
Wydruki (zestawienia bibliograficzne) sporządzane z baz katalogowych Biblioteki MWSE są bezpłatne.

Zmiana rozmiaru
Kontrast