Czasopisma

czasopisma2aBiblioteka gromadzi i udostępnia czasopisma ogólnoekonomiczne i specjalistyczne z zakresu organizacji i zarządzania, rachunkowości, marketingu, bankowości informatyki, turystyki, rekreacji, ochrony środowiska, a od 2007 roku również nauk pedagogicznych oraz psychologii i socjologii. Bieżąca prenumerata czasopism papierowych obejmuje 15 tytułów. W zbiorach Biblioteki znajdują się również publikacje Głównego Urzędu Statystycznego i zeszyty naukowe uczelni wyższych.

Gromadzone przez bibliotekę czasopisma drukowane udostępniane są wyłącznie na miejscu w Czytelni bibliotecznej.

Niektóre z prenumerowanych periodyków dostępne są również w wersji pełnotekstowej na komputerach bibliotecznych.

Od stycznia 2010 r. użytkownicy mogą korzystać z elektronicznych czasopism zagranicznych (Springer, Elsevier, EBSCO) w ramach licencji krajowej, finansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wykaz prenumerowanych czasopism

Zachęcamy naszych czytelników do korzystania z pełnotekstowych elektronicznych czasopism pedagogicznych 

tytuł opis
Biuletyn Historii Wychowania Biuletyn jest ogólnopolskim, profesjonalnym wydawnictwem o charakterze historyczno-oświatowym. Zamieszcza: artykuły i rozprawy, materiały, z kalendrza historycznego, prezentacje, wydawnictwa, życie naukowe oraz kronikę Towarzystwa Historii Edukacji
Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo Kwartalnik, wydawany przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W centrum rozważań teoretycznych i dociekań empirycznych czasopisma jest osoba z niepełnosprawnością.
Edukacja Międzykulturowa Rocznik, wydawany przez Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji. Celem periodyku jest promowanie polskiego dorobku pedagogiki międzykulturowej oraz upowszechnianie jej osiągnięć w wymiarze międzynarodowym.
Edukacja Ustawiczna Dorosłych Kwartalnik. Artykuły dotyczą teorii, metodologii pedagogiki pracy, andragogiki, doradztwa zawodowego, edukacyjnych problemów rynku pracy.
Edukacja Technika Informatyka Kwartalnik. Tematyka: Problemy edukacji technicznej i zawodowej, Problemy edukacji informatycznej i informacyjnej.
Forum Logopedyczne Forum Logopedyczne jest czasopismem wydawanym przez Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Periodyk zamieszcza na swych łamach prace oryginalne, poglądowe z zakresu logopedii i nauk współdziałających z nią.
Języki Obce w Szkole Kwartalnik. Artykuły przedstawiają opracowania dotyczące zagadnień glottodydaktycznych, tendencji i metod w nauczaniu języków obcych oraz materiały dydaktyczne.
Nowa Szkoła Miesięcznik społeczno-pedagogiczny poświęcony głównie nowatorstwu pedagogicznemu oraz aktualnym problemom związanym z funkcjonowaniem oświaty w Polsce i za granicą. Tematyka: szkolnictwo, nauczanie, wychowanie.
Pedagogika Rodziny Kwartalnik. W kwartalniku są publikowane artykuły, komunikaty z badań i recenzje książek, których treści dotyczą rodziny w szerokim tego słowa znaczeniu.
Problemy Wczesnej Edukacji Kwartalnik. Artykuły naukowo-krytyczne prezentują głównie tematykę związaną z nurtem badań nad dzieckiem i dzieciństwem oraz wczesną edukacją.
Przegląd Badań Edukacyjnych Półrocznik. Poświęcony raportom z badań nad procesami edukacyjnymi. Stanowi naukowe forum wymiany wyników prowadzonych badań i źródło wzorców pracy badawczej.
Przyjaciel Dziecka Półrocznik wydawany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Tematyka: nauczanie, wychowanie, niepełnosprawność.
Studia Pedagogiczne Poruszane zagadnienia z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych: filozofii, psychologii, socjologii oraz dziedzin związanych z edukacją artystyczną.
Wychowanie w Rodzinie Półrocznik. Czasopismo jest poświęcone problematyce rodziny w ujęciu historycznym i współczesnym.
Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna Półrocznik. Tematyka: współczesne problemy wychowania  na poziomie przedszkola i edukacji w klasach I-III.

Zmiana rozmiaru
Kontrast