Artykuł w czasopiśmie (wydawnictwie ciągłym)

NAZWISKO(A), Imię(ona). Tytuł. podtytuł. Tytuł wydawnictwa ciągłego. Lokalizacja w obrębie wydaw. ciągłego (rok, oznaczenie zeszytu, paginacja fragmentu).

Przykłady:

  • ZYGUŁA, Andrzej. Wrogie przejęcia przedsiębiorstwa: taktyki obrony przed niepożądanymi ofertami. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. 2004, z. 6, s. 175-190.
  • WÓJCIK, Cezary. Źródła zmian cen relatywnych i dynamiki realnego kursu walutowego : przegląd badań teoretycznych. Bank i Kredyt. Wrzesień 2005, nr 9 s. 17-30.
  • BUJNOWSKI, Marcin. Rola funduszy strukturalnych w realizacji strategii lizbońskiej. Wspólnoty Europejskie. Grudzień 2005, nr 12 (169), s. 12-20
Zmiana rozmiaru
Kontrast