Wypożyczenia do domu

wypożyczenia do domu duże

Kto może korzystać z wypożyczeń?

Z wypożyczeń na zewnątrz (do domu) mogą mogą wyłącznie osoby posiadające karty biblioteczne (pracownicy i studenci Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie).

Jakie materiały są wypożyczane?

Wypożyczeniami na zewnątrz objęte są zbiory zgromadzone w Wypożyczalni bibliotecznej. Są to książki i kasety magnetofonowe.

Jaki jest okres wypożyczenia?

Książki wypożyczane są na okres:

  • 3 miesięcy – w przypadku pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych
  • 4 tygodni – w przypadku pozostałych pracowników oraz studentów.

O terminie zwrotu wypożyczanych materiałów bibliotecznych czytelnik jest informowany przez bibliotekarza. Termin ten jest też każdorazowo odnotowywany na wklejce zamieszczonej na końcu książki. W szczególnych przypadkach (np. duże zainteresowanie tytułem ze strony czytelników) bibliotekarz może skrócić maksymalny okres wypożyczenia książki.

Ile książek można wypożyczyć?

Czytelnik może wypożyczyć równocześnie nie więcej niż:

  • 20 woluminów – w przypadku pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych.
  • 5 woluminów – w przypadku pozostałych pracowników i studentów.

W przypadku studentów ostatniego roku, przygotowujących prace dyplomowe, limit ten może zostać zwiększony indywidualnie. Liczba wypożyczonych książek nie może jednak przekroczyć 10.  Decyzję o zwiększeniu limitu podejmuje bibliotekarz pełniący dyżur.

Co jest potrzebne aby wypożyczyć książki?

Wypożyczeń dokonuje się na podstawie ważnej karty bibliotecznej.
Czytelnik jest ponadto zobowiązany czytelnie wypełnić rewers biblioteczny, oddzielnie dla każdej wypożyczanej książki lub  kasety.

Zgubienie / zniszczenie wypożyczonych materiałów bibliotecznych

Wypożyczając materiały biblioteczne, czytelnik powinien zgłosić bibliotekarzowi wszystkie zauważone uszkodzenia i braki. Adnotacja o zauważonych uszkodzeniach powinna znaleźć się na rewersie wypożyczenia. Pozwoli to uniknąć nieporozumień przy zwrocie książki i zarzutów zniszczenia wypożyczonych materiałów.
W razie zgubienia, zniszczenia bądź uszkodzenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych czytelnik jest zobowiązany:

  • odkupić egzemplarz tej samej pozycji (tego samego lub nowszego wydania) lub
  • pokryć koszty naprawy lub
  • wykonać albo zapłacić za wykonanie kserokopii oraz oprawę książki, która nie jest dostępna w sprzedaży lub
  • dostarczyć inna książkę, której pozyskaniem Biblioteka jest zainteresowana.
Kontrola stanu wypożyczeń

Czytelnik może sprawdzić stan swojego konta (wypożyczeń) poprzez połączenie z katalogiem internetowym i zalogowanie się do indywidualnego konta w systemie bibliotecznym (Moje konto).

Monity

Niezwrócenie książek w wyznaczonym terminie skutkuje wystosowaniem do czytelnika upomnienia z wezwaniem do natychmiastowego zwrotu. Upomnienie takie jest generowane automatycznie przez system komputerowy najwcześniej 2 dni po upłynięciu terminu zwrotu i wysyłane automatycznie na podany przez czytelnika adres e-mail. Upomnienie jest ponawiane po 2 tygodniach.
Nieotrzymanie pisemnego wezwania do zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych nie zwalnia czytelnika z obowiązku terminowego zwrotu.

Opłaty za niedotrzymanie terminu zwrotu

W przypadku niezwrócenia książek w wyznaczonym terminie, naliczana jest opłata za zwłokę w wysokości 0,30 zł dziennie za każdy wypożyczony wolumin.  Opłata ta jest pobierana w Wypożyczalni bibliotecznej.

Zmiana rozmiaru
Kontrast