Przepisy porządkowe

Odpowiedzialność materialna za mienie biblioteki

Zbiory biblioteczne

W razie zgubienia zniszczenia bądź uszkodzenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych czytelnik zobowiązany jest do:

 1. odkupienia egzemplarza tej samej pozycji (tego samego lub nowszego wydania) lub
 2. pokrycia kosztów ich naprawy lub
 3. wykonania albo zapłacenia za wykonanie kserokopii wraz z kosztami oprawy dzieła, którego nabycie nie jest aktualnie możliwe albo
 4. dostarczenia innego dzieła (dzieł) znajdujących się w sprzedaży i poszukiwanych przez Bibliotekę.

W przypadku gdy zobowiązanie określone w punktach 1-4 nie jest możliwe do zrealizowania czytelnik zobowiązany jest do uiszczenia kary umownej w wysokości pięciokrotnej wartości rzeczywistej zniszczonych materiałów (wartość rzeczywistą określa Biblioteka na podstawie analizy cen antykwarycznych oraz aktualnych kosztów produkcji i naprawy materiałów bibliotecznych).

Wyposażenie

W razie uszkodzenia bądź zniszczenia wyposażenia Biblioteki użytkownik ponosi w całości koszty jego naprawy bądź wymiany.

Odpowiedzialność za naruszenie regulaminu

Naruszenie przez czytelnika zasad postępowania określonych regulaminem bibliotecznym, a w szczególności:

 • niewłaściwe zachowanie na terenie Biblioteki,
 • trwałe uszkodzenie, zniszczenie lub przemieszczenie materiałów bibliotecznych i wyposażenia Biblioteki,
 • brak właściwej reakcji na wezwanie Biblioteki do zwrotu wypożyczonych materiałów,

stanowi podstawę do zastosowania wobec czytelnika, niezależnie od odpowiedzialności cywilnej lub karnej, również następujących sankcji:

 • polecenie natychmiastowego opuszczenia pomieszczeń Biblioteki,
 • zawieszenie w prawach czytelnika na czas określony,
 • pozbawienie czytelnika prawa do korzystania z Biblioteki,
 • powiadomienie władz Uczelni o czynie niegodnym celem ewentualnego wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

O zastosowaniu sankcji wobec czytelnika łamiącego zasady regulaminu bibliotecznego decyduje dyrektor biblioteki, a w razie jego nieobecności bibliotekarz dyżurny (pracownik odpowiedzialny w tym czasie za Bibliotekę).  Jeżeli istnieje podejrzenie popełnienia przez czytelnika przestępstwa lub wykroczenia materiały w tej sprawie są przekazywane przez dyrektorowi biblioteki rektorowi, który podejmuje decyzję o dalszym biegu sprawy.

Odwołania

Pisemne odwołania od decyzji dyrektora biblioteki powinny być kierowane do rektora Uczelni. Odwołania dotyczące naliczonych w bibliotece opłat (za zwłokę, za materiały zgubione lub zniszczone) należy kierować do kanclerza.

Zmiana rozmiaru
Kontrast