Klauzula informacyjna dla użytkowników systemu biblioteczno-informacyjnego MWSE

Informacja o administratorze danych osobowych

Administratorem danych osobowych czytelników korzystających z zasobów i usług Biblioteki  jest Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie z siedzibą przy ul. Waryńskiego 14, 33-100 Tarnów.

Dane kontaktowe

Z administratorem można skontaktować się pocztą elektroniczną:  mwse@mwse.edu.pl
lub listownie (przesyłki prosimy kierować na adres: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, ul. Waryńskiego 14, 33-100 Tarnów).

Cele przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia korzystania z Biblioteki Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, w tym w szczególności ewidencji wypożyczeń i zwrotów materiałów bibliotecznych.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, w szczególności Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668).

Okres przechowywania

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji celu ich przetwarzania:

  • w przypadku studentów – do zakończenia cyklu kształcenia,
  • w przypadku pracowników – do zakończenia umowy,
  • w przypadku osób niebędących studentami i pracownikami MWSE – do wygaśnięcia karty czytelnianej,

a po tym czasie w okresie dochodzenia roszczeń lub wykonania innych zadań wynikających z przepisów prawa.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu obsługi i utrzymania infrastruktury informatycznej, w której są przetwarzane.

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki MWSE .

Prawa podmiotów danych
  • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w zakresie określonym przepisami Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO).
    • Wycofanie swoich danych jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z Biblioteki MWSE.
    • W celu realizacji swoich praw należy skontaktować się z Biblioteką MWSE (ul. Waryńskiego 14, 33-100 Tarnów).
  • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy uznacie Państwo, że ich przetwarzanie narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Zmiana rozmiaru
Kontrast